ทีมดูแล

คุณชนนี ปีตะนีละผลิน

VP of Business Development & Marketing

ปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาต่อหลักสูตรนักศิลปะบำบัดวิชาชีพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสมาคมศิลปะบำบัดแห่งประเทศแคนาดา สถาบัน CiiAT ภายใต้ชื่อหลักสูตร The International Program in Clinical Art Therapy in Thailand (IPATT) ทำให้ศูนย์แห่งนี้นอกเหนือจากการดูแลด้านร่างกาย ยังมุ่งเน้นการดูแลด้านจิตใจเพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ รวมทั้งการนำศิลปะบำบัดมาใช้ร่วมกับการให้บริการ

คุณอมรรัตน์ ฐานโอภาส

Care Manager

พยาบาลชำนาญการ มุ่งเน้นและพัฒนาการให้บริการทางการพยาบาล และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและป่วยเหนือระดับ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้ป่วย

คุณธัญรดี กองมณี

CEO

ตั้งใจและมุ่งเน้นด้านการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมให้การดูแลฟื้นฟู สุขภาพกายและสุขภาพใจ ได้นำประสบการณ์การดูแลผู้โดยสารและการให้บริการบนเครื่องบิน มาสร้างมาตรฐานการบริการสุดพรีเมี่ยมให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างดีที่สุดในทุกช่วงเวลาในการอยู่ศูนย์ดูแลฯ

คุณอาภาภรณ์ ศิระวงษ์ 

VP of Medical Managment

มุ่งเน้นด้านการนำกิจกรรมต่างๆ มาร่วมกับการรักษารักษาเพื่อให้การรักษาและฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากที่สุด สู่การเป็นจุดแข็ง และ unique selling point ของศูนย์ เป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ด้วยบริการอันเป็นเลิศ พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้แข็งแรง ผ่อนคลายความเครียดและมีความสุข