เรารับทำกิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูจิตใจให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษากิจกรรมบำบัดเป็นพิเศษ เพื่อรักษาให้ร่างกายและจิตใจกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง หรือกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงตามเดิม (สอบถามรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญได้ที่ 063 929 3996)

กลุ่มผู้ที่ควรได้รับกิจกรรมบำบัด

 • ผู้ป่วยระบบประสาท
 • โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
 • การได้รับอุบัติเหตุทางสมอง (Traumatic brain injury: TBI)
 • ผู้ได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง (Spinal cord injury: SCI)
 • โรคเสื่อมสภาพ (Neurodegerative disease) เช่น Multiple Sclerosis, Parkinson’s disease, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Guillain Barre, syndrome
 • ผู้ป่วยทางระบบโครงสร้างของร่างกาย กล้ามเนื้อและผิวหนังเช่น โรครูมาตอยด์ กระดูกหัก การตัดแขน/ขา ไฟไหม้/น้ำร้อนลวก เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่มือและแขน อันมีสาเหตุมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือสาเหตุอื่นที่ทำให้เส้นประสาทส่วนปลาย กล้ามเนื้อและกระดูกทำงานบกพร่อง เช่น Brachial Plexus Injury, Radial Nerve Injury, Medial Nerve Injury, Ulnar Nerve Injury เป็นต้น
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจและเมตาลิซึมของร่างกาย เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เป็นต้น

โปรแกรมกิจกรรมบำบัดของ ESE 

 • กระตุ้นการกลืน(Swallowing Training)
 • กระตุ้นการรู้ การคิด และความจำ (Cognitive Training)
 • การทำงานของแขนและมือ (Hand Function Training)
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL Training) รวมถึงดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริมในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การใช้ช้อนทานข้าว การฝึกใส่เสื้อให้ผู้ป่วยอัมพฤก อัมพาต เป็นต้น
 • กระตุ้นทักษะการสื่อสารและการพูดเบื้องต้น (Pre-Speech Training)
 • กระตุ้นการรับความรู้สึกหรือยับยั้งการรับความรู้สึกที่ผิดปกติ (Sensory Re-education/Desensitize)

***ฟรี! สำหรับผู้ใช้บริการห้องพักฟื้นฟูร่างกาย

service rate
ESE WELLNESS CENTER ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ
ESE WELLNESS CENTER ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุ

บริการของเรา

view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more
view more